Заверени писмени преводи на дипломи, удостоверения, пълномощни, както и преводи на документи, писма, автобиографии.

 • Редица български документи изискват превод и заверка от заклет преводач, за да бъдат признати в Германия, например

  • Пълномощни
  • Дипломи и свидетелства за образователно ниво
  • Документи за академично признаване на дипломи
  • Удостоверения за сключен граждански брак и за семейно положение
  • Документи за адресна регистрация в Германия
  • Съдебни решения и наказателни заповеди
  • Лекарски експертизи, медицински диагнози и заключения

  Вашите документи са третират като строго поверителни.

  Можете да изискате ценова оферта тук

  Радвам се на Вашето запитване!