Übersetzerin Für Bulgarisch

Beglaubigung Dokumente Aachen, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Düren

Общи условия

Общи условия

Groseva-Translations
 1. Общи определения
Тези общи условия се прилагат за договори между Groseva-Translations, наречена Изпълнител, и Клиента освен ако изрично не е уговорено друго или е предвидено със закон. Със запознаването на съдържанието на този сайт, с изискването на оферта или отправянето на поръчка клиентът приема Общите условията, като те остават в сила за целия срок на договорните отношения. Те се прилагат и в случай, че общите търговски условия на клиента съдържат споразумения, различни от настоящите. Договорни условия, различни от настоящите и прилагането на други правила изискват изрично писмено споразумение. Информацията, съдържаща се в брошурите или на този уебсайт на изпълнителя не е обвързваща. Изготвянето на предварителна оферта от страна на изпълнителя е безвъзмездно. Предварителната оценката на възнаграждението не е обвързваща за изпълнителя.
 1. Възлагане на поръчка
Изпълнителят предоставя устни и писмени преводачески услуги. Услугите се предоставят от самия изпълнител или от наети от него трети лица. Клиентът задава поръчките за превод писмено по пощата или по електронна поща. В случай на поръчка по телефона договорът се сключва след писмено потвърждение от страна на изпълнителя. Изпълнителят има право да приеме заданието, съдържащо се в поръчката, в рамките на два работни дни от получаването му. Потвърждението на заданието може да бъде извършено писмено, устно или чрез предаване на превода на клиента. Изпълнителят си запазва правото да започне изпълнението на заданието след изтичане на двуседмичния срок за право на отказ (виж също чл. 9 Право на отказ). В случай, че дадена услуга не може да бъде предоставена, клиентът ще бъде уведомен своевременно и съответното извършено предплащане ще бъде възстановено незабавно.
 1. Изпълнение на договора
Поръчките се изпълняват добросъвестно от квалифицирани и опитни лица в съответствие с принципите за добра професионална практика. Изпълнителят има право да използва служители или квалифицирани трети лица при изпълнението на поръчката. Клиентът има право да получи договорения превод. Всички поръчки за превод се третират като строго поверителни. При устен превод изпълнителят съблюдава задължението за спазване на поверителност. При възлагането на писмен превод клиентът трябва да посочи предназначението на целевия текст. Предоставеният от клиента изходен текст трябва да е съставен съгласно правилата на съответния език. При сложни специализирани текстове клиентът е длъжен да съдейства за изясняване на терминологията. Без съответното съдействие при превода се използва общоизвестна терминология. Клиентът трябва да информира изпълнителя своевременно за специални изисквания към формата на превода. Клиентът е длъжен да предостави информация и документи, които са необходими за извършване на превода, без подкана при възлагане на поръчката (речници, илюстрации, чертежи, таблици, съкращения и т.н.). Грешки, които произтичат от неспазване на това задължение, са за сметка на клиента. В този случай клиентът няма право изисква компенсация. В случай на сложен и специализиран устен превод на изпълнителя своевременно трябва да бъдат предоставени необходимите информационни материали. В случай на какъвто и да е вид изпращане на преведените текстове, клиентът трябва незабавно да провери правилността и пълнотата на изпратените документи и незабавно да уведоми за нередности. Изпълнителят не е отговорен за грешки и щети, произтичащи от неспазване на задължението на клиента за съдействие. Изпълнителят има право промени дадата на изпълнение на поръчката,  ако клиентът не е оказал необходимото съдействие.
 1. Срок на доставка
Освен ако писмено изрично не е договорено друго, всички срокове за изпълнение са временни. Изпълнителят информира незабавно клиента, ако не може да спази договорения срок. Срокът на изпълнение се счита за спазен, ако готовият превод е изпратен навреме. Важи датата на пощенското клеймо или на електронното писмо. Клиентът има право да прекрати договора, ако срокът за изпълнение е просрочен неоправдано дълго по вина на изпълнителя и ако клиентът е определил допълнителен краен срок и въпреки удължаването на срока поръчката не е изпълнена.
 1. Гаранция
В случай на незадоволително изпълнение на поръчката, клиентът първо има право да изиска отстраняване на недостатъците. Изпълнителят си запазва правото да отстрани недостатъците под формата на нова безплатна доставка или корекция. Клиентът трябва да предяви рекламацията писмено в 14-дневен срок от получаването на превода и да уточни недостатъците. Ако изпълнителят не отстрани  недостатъците в разумен срок или откаже да ги отстрани или ако се счита, че отстраняването на недостатъците не е извършено успешно, то клиентът може, след изслушване на изпълнителя, да възложи отстраняването на недостатъците на друг преводач за сметка на изпълнителя или алтернативно да намали хонорара или да поиска да се прекрати договора. Премахването на недостатъците се счита за неуспешно, ако преводът продължава да има значителни недостатъци въпреки многократни опити за тяхното отстраняване.
 1. Отговорност
Отговорността е ограничена винаги до съответната стойност на поръчката. Изпълнителят е отговорен за доказани вреди, нанесени  на клиента в следствие на неправилно изпълнение на договора поради груба небрежност и умисъл. Отговорността в този случай е ограничена до 1 000 евро. В случай на недобросъвестност от страна на служители на изпълнителя или наети трети лица , отговорността не може да надвишава договореното възнаграждение или стойността на фактурираната услуга. Изпълнителят не носи отговорност за щети, причинени от прекъсвания на дейността, които не са причинени от собствената дейност на изпълнителя. Това важи особено за смущения в преносната мрежа и грешки на сървъри. Изпълнителят не носи отговорност за вреди, причинени от вируси при електронното предаване на данни, доколкото те не са разпознаваеми или не се могали да бъдат открити от изпълнителя. В случай на предявен иск към изпълнителя за нарушение на авторски права при превод или при иск от трети лица клиентът освобождава изцяло изпълнителя от отговорност. Рискът при изпращане на документи по пощата и по електронен път се поема от клиента.
 1. Поверителност и защита на данните
Изпълнителят се задължава да пази поверителност за всички факти, които му станат известни във връзка с дейността за клиента. Изпълнителят третира като поверителни информацията и документите, предоставени от клиента във връзка с поръчката и се задължава да не ги използва без изрично писмено съгласие или да ги разкрива на трети лица, освен ако това е необходимо за изпълнението на договора. Предоставянето им на трети лица за целите на превода е допустимо. Изпълнителят се задължава да задължи трети лица, натоварени с превода, да пазят поверителност. Ако между клиента и изпълнителя съществува отделно споразумение за поверителност, клиентът трябва при всяка отделна поръчка да се позовава на него. С настоящето клиентът се съгласява  данните му да бъдат трайно съхранявани от изпълнителя за целите на изпълнението на договора. В случай на електронно предаване на данни не се дава гаранция за пълна поверителност поради възможността от външна намеса.
 1. Възнаграждениe и заплащане
Размерът на възнаграждението се договаря при сключване на договора. Възнаграждението за устни преводи се таксува винаги на час. Писмени преводи се таксуват на база брой редове или думи. Допълнително се взима предвид трудността на първичния или целевия текст, неотложността, сложността по оформянето и т.н. Един ред е равнозначен на 50 брутни удара. Всички оферти и цени могат да бъдат договоряни свободно. Те могат да бъдат адаптирани към реалните обстоятелства и промяна на разходите без специално известие. Допустима е надценка по спешност. Ако размерът на възнаграждението не е договорен, се дължи подходящо и обичайно възнаграждение в зависимост от вида и степента на трудност. Възнаграждението е не по-ниско от ставките, определени в Закона за възнагражденията и обезщетенията в съдебната система (JVEG). Цените са в евро, ако не е договорена друга валута. Наред с договореното възнаграждение  изпълнителят има право на възстановяване на действително направените и съгласувани с клиента разходи. Договорените с клиента разходи се фактурират наред с възнаграждението. Заплащането на възнаграждението е дължимо веднага след доставката или изпълнението на услугата и получаване на фактурата. Изпълнителят може да поиска разумен аванс при обемни преводи. Плащането е просрочено, ако клиентът не заплати фактурата в рамките на 10 дни след получаване й. В случай на просрочие се начислява такса напомняне в размер на 5,50 евро за всяко писмо-предупреждение, наред с останалите неустойки за просрочие.
 1. Право на отказ
Клиентът има право да се откаже от договора в срок от четиринадесет дни от сключването му без да посочва основания. Упражняването на правото на отказ изисква ясна декларация до изпълнителя по пощата или по електронен път. Плащанията, получени от клиента, се възстановяват в рамките на четиринадесет дни от датата на отказ. В случай, че изпълнението на услугата е започнало по изрично искане на клиента по време на периода за отказ, той заплаща разумна сума, равна на дела на вече предоставените услуги в сравнение с общия размер на услугите, предвидени в договора, но не по-малко от 70 евро . Правото на отказ на клиента изтича преждевременно, ако договорът е напълно изпълнен от двете страни по изрична молба на клиента преди клиентът да упражни правото си на отказ.
 1. Анулиране
Ако клиентът отмени поръчка за превод, то услугите, предоставени до този момент, както и извършените разходи трябва да бъдат заплатени. При анулиране на поръчка за превод клиентът винаги дължи 30% от договореното възнаграждение, но не по-малко от 70 евро. Ако анулирането е направено до 4-7 дни преди срока за изпълнение, то той дължи 60% от договореното възнаграждение. За анулиране до 3 дни преди крайния срок се дължат 100% от договореното възнаграждение. Клиентът си запазва правото да докаже, че изпълнителят не е понесъл никакви щети или те са по-малки.
 1. Право на собственост
Преводът остава собственост на преводача до пълноте му заплащане. Дотогава клиентът няма право на ползване. Преводачът си запазва правото на евентуално възникнали авторски права.
 1. Приложимо право / Частична невалидност
За договора и произтичащите от него права се прилага германското право. Ако тези Общи условия са преведени на други езици, единствено немският оригинал се счита за окончателен. Действителността на Общите условия не се влияе от недействителността и нищожността на отделни разпоредби. Недействителната разпоредба се заменя с валидна, която е възможно най-близка до смисъла и предназначението на заличената. Съдебните спорове по настоящия договор се уреждат в гр. Аахен. Groseva-Translations Версия: 15.07.2018 Документ за печат Общи условия
Scroll to Top